شرکت مهندسین مشاور آب و عمران فجر

تصفیه آب و فاضلاب

پروژه‌های مطالعاتی و نظارتی در تخصص آب و فاضلاب

پروژه‌های مطالعاتی در تخصص آب و فاضلاب

ردیف

موضوع قرارداد

کارفرما

وضعیت پروژه

۱

نظارت بر اجرای تأسیسات شهرک‏های صنعتی استان فارس

شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس

خاتمه

۲

مطالعات مرحله اول و دوم خطوط انتقال و شبکه آب شرب روستاهای شهرستان ممسنی

شرکت آب و فاضلاب استان فارس

خاتمه

۳

مطالعات مرحله اول و دوم خطوط انتقال و شبکه آب شرب روستاهای شهرستان لامرد

شرکت آب و فاضلاب استان فارس

خاتمه

۴

مطالعات مرحله اول و دوم خطوط انتقال و شبکه آب شرب روستاهای شهرستان های مهر

شرکت آب و فاضلاب استان فارس

خاتمه

۵

مطالعات مرحله اول و دوم خطوط انتقال و شبکه آب شرب روستاهای شهرستان رستم

شرکت آب و فاضلاب استان فارس

خاتمه

۶

مطالعات دفع آبهای سطحی برون شهری و طراحی دیوار ساحلی رودخانه خشک ورودی شهر رونیز

شهرداری شهر رونیز

خاتمه

پروژه‌های نظارتی در تخصص آب و فاضلاب

ردیف

موضوع قرارداد

کارفرما

وضعیت پروژه

۱

نظارت بر عملیات اجرایی تأمین آب شرب روستاهای استان فارس (سال ۱۳۹۵)

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

خاتمه

۲

نظارت بر حفاری چاه‏های آب شرب روستاهای

 استان فارس (سال ۱۳۹۴)

شرکت آب و فاضلاب استان فارس

خاتمه

۳

نظارت بر عملیات اجرایی تأسیسات تأمین آب پروژه‌های شهرک‏ها و نواحی صنعتی استان فارس

شرکت شهرک‏های صنعتی فارس

خاتمه