شرکت مهندسین مشاور آب و عمران فجر

آبیاری و زهکشی

پروژه‌های مطالعاتی و نظارتی در تخصص آبیاری و زهکشی

پروژه‌های مطالعاتی در تخصص آبیاری و زهکشی

ردیفموضوع قراردادکارفرماوضعیت پروژه
۱

مطالعات تفصیلی خاکشناسی برای احیاء و توسعه اراضی کشاورزی در سطح تعاونی سید جوزر شهرستان حاجی آباد- استان هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگاندر حال انجام
۲

مطالعات تفضیلی خاکشناسی برای اجرای تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی در سطح شهرستان میناب استان هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگاندر حال انجام
۳نقشه برداری، مطالعه و طراحی عملیات تجهیز و نوسازی اراضی و کانال انتقال آب شهرستان پاسارگاد

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

خاتمه
۴مطالعه بازسازی قنات و طراحی خط انتقال آب به اراضی کشاورزی روستای حسن آباد شهرستان گراش

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

خاتمه
۵

مطالعه ذخیره سازی آب قنات معتصم الدوله شهرستان کازرون

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

خاتمه
۶مطالعه بهره‌برداری از سیلاب های فصلی منطقه ده زیر شهرستان جهرم به منظور تغذیه قنوات و چاه‏های زیردست

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

خاتمه
۷مطالعه و طراحی سیستم‏های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی شهرستان پارسیان استان هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزی استان هــرمـزگان

خاتمه
۸مطالعات تفضیلی اجرایی طراحی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب به اراضی شیبدار منطقه سیمکان شهرستان جهرم

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

خاتمه
۹مطالعه و طراحی سیستم‏های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی شهرستان بندرلنگه- استان هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزی استان هــرمـزگان

خاتمه
۱۰مطالعه و طراحی سیستم‏های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی شهرستان پارسیان – استان هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزی استان هــرمـزگان

خاتمه
۱۱مطالعه و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح استان فارس

سازمان جهاد کشاورزی

استان فارسانجمن صنفی آبیاری تحت فشار

خاتمه
۱۲مطالعه و طراحی سیستم‏های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی شهرستان بندرلنگه – استان هرمزگان

سازمان جهاد کشاورزی

استان هــرمـزگان

خاتمه

پروژه‌های نظارتی در تخصص آبیاری و زهکشی

  ردیف                                              موضوع قرارداد                                        کارفرما             وضعیت پروژه
۱پایش و کنترل پروژه پروژه خط انتقال آب از خلیج فارس به شمال استان فارس              شرکت سهامی آب منطقه‏ای استان فارسدر حال اجرا
۲نظارت عالی و کارگاهی احداث کانال های انتقال آب به اراضی کشاورزی شهرستان‌های رستم، ممسنی و منطقه دشمن زیاری                   سازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه
۳نظارت عالی و کارگاهی فاز دوم بند انحرافی و کانال انتقال آب به اراضی کشاورزی روستای توکل آباد (از توابع شهرستان نورآباد ممسنی )                 سازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه
۴نظارت عالی و کارگاهی احداث بند انحرافی و کانال انتقال آب به اراضی کشاورزی منطقه منگودرز ازتوابع شهرستان رستم                 سازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه
۵نظارت کارگاهی و عالی پروژه تغذیه مصنوعی روستای پشت پر شهرستان سروستان                   سازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه
۶نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری سه (۳) گانه و تجهیز و نوسازی اراضی شهرستان پاسارگاد                  سازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه
۷نظارت بر بهره برداری از طرح‏های آبیاری تحت فشار شهرستان خرمبید                    سازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه
۸نظارت بر طراحی پروژه های آبیاری تحت فشار در سطح استان فارس                     سازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه
۹نظارت عالی و کارگاهی خط انتقال آب به اراضی کشاورزی روستای فداغ شهرستان گراش                    سازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه
۱۰نظارت بر اجرایی پروژه‏های آبیاری نوین در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد     سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمدخاتمه
۱۱نظارت بر بهره برداری از طرح های آبیاری تحت فشار شهرستان بوانات و سرچهان                  سازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه