شرکت مهندسین مشاور آب و عمران فجر

گواهینامه ها و استانداردها

گواهینامه تشخیص صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه استاندارد کیفیت (ISO 9001-2015)

گواهینامه استاندارد محیط زیست (ISO 14001-2015)

گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی (ISO 45001-2018)

گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت (HSE – MS)

گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)