شرکت مهندسین مشاور آب و عمران فجر

گواهینامه ها و استانداردها

گواهینامه استاندارد کیفیت
Iso 9001 : 2008

گواهینامه تشخیص صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه صلاحیت خدمات:
مشاوره ، مطالعه ، طراحی و نظارت بر
روشهای آبیاری نوین