شرکت مهندسین مشاور آب و عمران فجر

رزومه

پروژه های نظارتی

ردیفعنوان پروژهکارفرماوضعیت پروژه
۱نظارت بر احداث سد خاکی بیدکی شهرستان زرین دشتاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارسخاتمه یافته
۲نظارت کارگاهی پروژه‏های کنترل سیلاب شهرستان زرین دشتاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارسخاتمه یافته
۳نظارت کارگاهی و عالی پروژه تغذیه مصنوعی روستای پشت پر شهرستان سروستانسازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه یافته
۴نظارت عالی و کارگاهی(اداره ارزیابی و اطلاعات جغرافیایی) تکمیل پرسشنامه تک صفحه‏ای زمین لغزش بر اساس تفسیر عکس های هواییاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارسخاتمه یافته
۵نظارت عالی و کارگاهی پروژه احداث بند خاکی تاخیری – تغذیه ای زاهد محمود لارستانسازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه یافته
۶نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری سه (۳) گانه و تجهیز و نوسازی اراضی شهرستان پاسارگادسازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه یافته
۷نظارت عالی و کارگاهی پروژه احداث سد تاخیری – تغذیه‏ای زاهد محمود لارستانسازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه یافته
۸نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری تکمیل عملیات سنگ و سیمانی چکاب فراشبنداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فراشبندخاتمه یافته
۹نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری سد خاکی زینل آباد شهرستان لارستاناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لارستانخاتمه یافته
۱۰نظارت عالی و کارگاهی فاز دوم بند انحرافی روستای توکل آباد (از توابع شهرستان نورآباد ممسنی ) و احداث کانال انتقال آب به اراضی کشاورزی پایاب بندسازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه یافته
۱۱نظارت عالی و کارگاهی احداث بند انحرافی و کانال انتقال آب به اراضی کشاورزی منطقه منگودرز – ازتوابع شهرستان رستمسازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه یافته
۱۲نظارت عالی و کارگاهی احداث کانال های انتقال آب به اراضی کشاورزی شهرستان های رستم، ممسنی و منطقه دشمن زیاریسازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه یافته
۱۳نظارت عالی و کارگاهی پروژه احداث سازه‏های کنترل سیلاب حوضه آبخیز منطقه جوزاربکش از توابع شهرستان ممسنیاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارسخاتمه یافته
۱۴نظارت عالی و کارگاهی خط انتقال آب به اراضی کشاورزی روستای فداغ شهرستان گراشسازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه یافته
۱۵نظارت بر بهره برداری از طرح‏های آبیاری تحت فشار شهرستان خرمبیدسازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه یافته
۱۶نظارت بر بهره برداری از طرح های آبیاری تحت فشار شهرستان بوانات و سرچهانسازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه یافته
۱۷نظارت بر طراحی پروژه های آبیاری تحت فشار در سطح استان فارسسازمان جهاد کشاورزی استان فارسخاتمه یافته
۱۸نظارت عالی و کارگاهی پروژه کنترل سیلاب حوزه B1,B”۱ منطقه جوزار بکش شهرستان ممسنیاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارسخاتمه یافته
۱۹نظارت عالی و کارگاهی پروژه کنترل سیلاب بخش دژگاه شهرستان فراشبنداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارسخاتمه یافته
۲۰نظارت عالی و کارگاهی پروژه کنترل رسوب و سیلاب حوضه آبخیز روستای آب ماهی- حوضه ‏سد درودزناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارسخاتمه یافته
۲۱نظارت کارگاهی پروژه های شهرک‏ها و نواحی صنعتی استان فارسشرکت شهرک‏های صنعتی فارسخاتمه یافته
۲۲نظارت بر عملیات اجرایی پروژه‏های آبیاری نوین در سطح استان کهگیلویه و بویراحمدسازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمددر حال انجام
۲۳نظارت بر عملیات اجرایی تأمین آب شرب روستاهای استان فارسشرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارسدر حال انجام
۲۴نظارت عالی و کارگاهی بر عملیات اجرایی احداث سازه‏های کنترل سیلاب و رسوب حوضه آبریز سد درودزن در منطقه خارستان و قطار آغاج شهرستان اقلیداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارسدر حال انجام
۲۵نظارت عالی و کارگاهی پروژه آبخوانداری و آبخیزداری منطقه بجدانه شهرستان بواناتاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارسخاتمه یافته

پروژه های مطالعاتی

ردیف عنوان پروژه کارفرما وضعیت پروژه
۱ طراحی دیوار ساحلی رودخانه خشک ورودی شهر رونیز و دفع آبهای سطحی برون شهری شهرداری شهر رونیز خاتمه یافته
۲ مطالعه مرحله اول و دوم روستای پشت پر و تل سبز نظر آباد شهرستان سروستان سازمان جهاد کشاورزی فارس خاتمه یافته
۳ مطالعه موردی حوضه آبخیز روستای گلو براق از توابع شهرستان جهرم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس خاتمه یافته
۴ مطالعات موردی حوضه های سه گانه بن دشت شهرستان زرین دشت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس خاتمه یافته
۵ مطالعات موردی حوزه شهری حاجی آباد شهرستان زرین دشت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس خاتمه یافته
۶ مطالعه موردی کنترل سیلاب در مجاورت سایت کارخانه سیمان لامرد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس خاتمه یافته
۷ مطالعات آبخیزداری موردی روستای شیخ عامر شهرستان (لامرد) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس خاتمه یافته
۸ مطالعه موردی حوزه بالادست روستای گودزاغ از توابع شهرستان جهرم شورای اسلامی روستای گودزاغ شهرستان جهرم خاتمه یافته
۹ مطالعه موردی روستای حسن آباد – تنگ خوناب – بخش بنارویه لارستان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس خاتمه یافته
۱۰ مطالعه موردی روستای کرموستج – بخش مرکزی لارستان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس خاتمه یافته
۱۱ مطالعه موردی روستای قیدر قلو- بخش زرقان – شهرستان شیراز شورای اسلامی روستای قیدر قلو خاتمه یافته
۱۲ مطالعه موردی روستای احمد محمودی_شهرستان لارستان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس خاتمه یافته
۱۳ مطالعه تفضیلی اجرایی طرح های مطالعاتی (سیمکان و نیم باشی ) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس خاتمه یافته
۱۴ مطالعه تفضیلی اجرایی طرح‏های مطالعاتی (دشت مرغاب، فخرآباد، ده‏زیارت، چنارویه، پیشگامان) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس خاتمه یافته
۱۵ نقشه برداری، مطالعه و طراحی عملیات تجهیز و نوسازی اراضی و کانال انتقال آب شهرستان پاسارگاد سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاتمه یافته
۱۶ مطالعات تفضیلی اجرایی و جلب مشارکت‏های مردمی توسعه باغ در اراضی شیبدار منطقه سیمکان شهرستان جهرم – طراحی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاتمه یافته
۱۷ مطالعه آبخیزداری حوزه جوزاربکش – شهرستان ممسنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس خاتمه یافته
۱۸ مطالعه آبخیزداری حوزه‏های تنگ قلی و تنگ خضری – شهرستان خرمبید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس خاتمه یافته
۱۹ مطالعه بازسازی قنات و طراحی خط انتقال آب به اراضی کشاورزی روستای حسن آباد شهرستان گراش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاتمه یافته
۲۰ مطالعه ذخیره سازی آب قنات معتصم الدوله شهرستان کازرون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاتمه یافته
۲۱ مطالعه بهره برداری از سیلاب های فصلی منطقه ده زیر شهرستان جهرم به منظور تغذیه قنوات و چاه‏های زیردست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاتمه یافته
۲۲ مطالعه و طراحی سیستم‏های آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی شهرستان پارسیان – استان هرمزگان سازمان جهاد کشاورزی استان هــرمـزگان خاتمه یافته
۲۳ مطالعه و طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح استان فارس – سازمان جهاد کشاورزی استان فارس – انجمن صنفی آبیاری تحت فشار در حال انجام
۲۴ بازنگری مطالعات حوزه آبخیز منطقه حاجی طاهره شهرستان زرین دشت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در حال انجام
۲۵ مطالعات حوزه آبخیز منطقه دهنو شهرستان سروستان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در حال انجام
۲۶ مطالعه خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستاهای شهرستان لامرد و شهرستان مهر شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس در حال انجام